GBCe

GBCe
Green Building Council España. www.gbce.es

COMPETÈNCIES DE L'ENGINYER D'EDIFICACIÓ

ENGINYERIA D'EDIFICACIÓ:

1. Direcció de l'execució material de les obres d'edificació, de les seves instal·lacions i elements, control qualitatiu i Llibre de l'Edifici.
2. Control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.
3. Estudis i Plans de seguretat i salut laboral i coordinació de les empreses en obres de construcció, tant en fase de projecte com d'execució.
4. Càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica.
5. Peritatges, inspeccions, anàlisis de patologies, informes, dictàmens i documents tècnics.
6. Aixecament de plànols en solars i edificis.
7. Projectes tècnics d'obres d'edificació i la seva habilitació legal.
8. Gestió de les noves tecnologies edificatories i participació en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació.
9. Anàlisi, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica i estudis de sostenibilitat als edificis.
10. Direcció i gestió de l'ús, conservació i manteniment dels edificis.
11. Estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis.
12. Gestió del tractament dels residus de la demolició i de la construcció.
13. Assessorament tècnic en els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d'edificis.
14. Gestió en el procés immobiliari.
15. Representació tècnica de les empreses constructores en les obres d'edificació.

COMPETÈNCIES DISSENY D'INTERIORS

DISSENY D'INTERIORS:

1. Resolució, instal.lació i condicionament dels usos interiors de les construccions de nova planta.
2. Rehabilitació de construccions existents, sense afectar elements estructurals, configuració de l'edificació ni les instalacions de servei comú.
3. Realització de projectes de paisatgisme en espais exteriors naturals i urbans.
4. Desenvolupament de projectes d'escenografía (teatre, cinema, televisió).
5. Projecció d'instal.lacions efímeres (exposicions, fires, aparadors).
6. Disseny de productes de mobiliari urbà i/o domèstic, il.luminació, tèxtils o altres.

diumenge, 26 de juny de 2016

Crida Popular: Cobertes MosaicCOBERTES MOSAIC
CRIDA POPULAR

El Novembre de 2015, Barcelona va aprovar el "Compromís de Barcelona pel Clima" amb la intenció que la ciutat de Barcelona sigui capdavantera i referent en la protecció climàtica.
Un dels projectes del programa Barcelona + Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona que vol materialitzar aquest compromís, és el projecte de “Cobertes Mosaic”, promovent la instal·lació de cobertes que combinin instal·lacions d’energies renovables, amb espais agrícoles i verds, de captació d’aigua de pluja i espais pel lleure de les comunitats de veïns i veïnes.
Els beneficis d’aquestes cobertes mosaic van, des de la millora de l’aïllament tèrmic i acústic, la creació d’espais verds de gaudi o la revalorització de la finca, fins a l’augment de la biodiversitat urbana, la millora de l’escorrentia de pluja, la minimització de l’efecte "illa de calor" i millora de la qualitat de l’aire.
Busquem
Comunitats de propietaris i propietàries de Barcelona
Que tingui interès en instal·lar alguna d’aquestes solucions i que vulgui treballar amb el nostre equip de projecte, per després documentar tots els passos del procés i poder-ho compartir amb la resta de la ciutadania.
Els costos de la instal·lació hauran de ser assumits per la comunitat de veïns que  podrà optar a la subvenció per a la rehabilitació, de fins el 50%, de l’Ajuntament de Barcelona. Tanmateix, el nostre equip de treball es compromet a ajudar i acompanyar a la comunitat durant tot el procés: xerrades i entesa amb als veïns, tramitacions de permisos,  tramitació de la subvenció, disseny i selecció de la millor combinació, instal·lació, etc.
Així doncs, si sou una comunitat amb ganes de ser pionera a la ciutat i tenir una coberta verda i sostenible abans del 2017, us convidem a que us poseu en contacte amb nosaltres al mail Cobertamosaic@gmail.com . Entre les cobertes presentades en triarem fins a tres, distribuïdes en diferents barris, per convertir-les en un model per a d’altres comunitats.